≡ Menu

Bank Key Deletion | SAP Menu Path | Bank Key in SAP FI

SAP Menu Path :-

SAP Menu –> Accounting –> Financial Accounting –> Accounts Receivable –> Master Records –> Bank –> Mark for Deletion ( Set Flag for Bank key deletion )

Mark for Deletion

Mark for Deletion

                             ” Set Flag for Bank key deletion” Transaction Code :- FI06