≡ Menu

Clear Gl Account | SAP Menu Path

Menu Path :- 

SAP Menu –> Accounting –> Financial Accounting –> General Ledger –> Account –> Clear Gl Account

Menu Path - Clear Gl Account

Menu Path – Clear Gl Account

Clear Gl Account  Transaction code :– F-03