‚Č° Menu

Create Mandate in SAP | SEPA Mandate | SAP Menu Path

SAP Menu path :-

SAP Menu –> Accounting –> Financial Accounting –> Master ¬†Records –> SEPA Mandate –> Create ( Create Mandate )

Create Mandate

Create Mandate