≡ Menu

Cross Company Code Transaction Change in SAP

Menu Path :-

SAP Menu –> Accounting –> Financial Accounting –> General Ledger –> Document –> Cross Company Code Transaction –> Change

SAP Menu Path - Cross Company Code Transaction Change

Menu Path – Cross Company Code Transaction

Cross Company Code Transaction Change T. Code :– FBU2